Biến số và hằng số trong lập trình pascal

Trong tiêu đề, chúng ta có thể hiểu một phần ý nghĩa của biến số và hằng số. Biến số đại diện cho giá trị có thể thay đổi trong quá trình chạy chương trình, phụ thuộc vào từng ngữ cảnh cụ thể.

1.1. Khái niệm về hằng (constant) :

Hằng là một đại lượng có giá trị không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện chương trình.

1.2. Cách khai báo hằng :

CONST.

Tên hằng có giá trị là giá trị.

Trong đó Tên_hằng được tự đặt, theo quy tắc của một tên, còn giá_trị có thể là một hằng hoặc một biểu thức với các toán hạng đều là hằng.

Một ví dụ số 1:

Const

max = 150; {hằng nguyên}

L = False; {hằng logic}

A = (5*7)/4; {hằng thực}

ch =’Y’; {hằng ký tự}

Ho = ’Viet Nam’; {hằng chuỗi}

Pascal được cung cấp sẵn một số hằng chuẩn như Pi (có giá trị bằng số p) và MaxInt (có giá trị bằng 32767, là số Integer lớn nhất). Ví dụ, bạn có thể sử dụng lệnh sau:

Diện tích hình tròn có bán kính r = 5 là: 78.540.

Trong Pascal, không nên sử dụng cùng tên biến hoặc hàm với các hằng số có sẵn.

2. Biến.

2.1. Khái niệm về biến (variable) :

Biến trong chương trình là một giá trị có thể thay đổi. Mỗi biến phải thuộc vào một kiểu dữ liệu cụ thể và phải được khai báo trước. Việc khai báo giúp máy tính chuẩn bị các ô nhớ phù hợp trong bộ nhớ để lưu trữ dữ liệu.

2.2. Cách khai báo biến :

Biến tên_biến có kiểu dữ liệu là tên_kiểu_dữ_liệu.

Ví dụ số 2:

Var x, y, z : Real; {khai báo 3 biến kiểu Real, mỗi biến được cấp 6 bytes bộ nhớ}

chon : Char;

thoat : Boolean;

i, j : Integer;

ten : String[7];

Lưu ý:

 • Trong ví dụ trên, biến “ten” chứa một dãy không quá 7 ký tự. Chúng ta nói rằng biến “ten” có độ dài 7 byte. Biến “String” được khai báo với độ dài tối đa là String[255].
 • Chuỗi ký tự được cung cấp một số byte bằng độ dài của nó cộng thêm 1. Byte đầu tiên được sử dụng để lưu số ký tự đang được lưu trữ, trong khi các byte còn lại chứa các ký tự.
 • Có thể khai báo và khởi đầu (gán giá trị) cho các biến theo cách sau:
 • Const.

  X có giá trị là 25.0.

  Biến y được gán giá trị -5.23 và kiểu dữ liệu của nó là số thực.

  Tên của tôi là Lê Hùng.

  Chú ý phân biệt giữa x và y: x là một hằng số, còn y là một biến số. Trong chương trình, ta có thể thay đổi giá trị của y nhưng không thể thay đổi giá trị của x.

  Các loại biến và phạm vi biến
  Các loại biến và phạm vi biến

  3. Các loại biến, phạm vi của biến.

  3.1 Biến toàn cục.

  Biến được gọi là toàn cục khi nó được khai báo ở đầu chương trình và có thể gọi nó ra ở bất kỳ vị trí nào trong chương trình. Ví dụ, ta có a, b, c là các biến toàn cục.

  3.2 Biến cục bộ.

  Biến cục bộ chỉ có thể được truy cập trong phạm vi của chương trình con của nó. Ví dụ, trong thủ tục Hoanvi, bạn không thể truy cập biến tam trong chương trình chính. Biến a, b, c trong thủ tục cucbo cũng là các biến cục bộ và mọi truy cập vào a, b, c bây giờ là các biến cục bộ, không phải là a, b, c bên ngoài. Khi viết chương trình, hạn chế đặt tên biến trùng nhau như vậy.

  4. Tham biến và tham trị.

  4.1 Tham biến.

  Khi một chương trình con khai báo biến ở phần tham số truyền vào có từ khóa VAR, biến đó được coi là tham biến và nó có thể bị chương trình con thay đổi giá trị.

  Ví dụ chúng ta có một đoạn chương trình chính như sau:

  Begin.

  A:=1;.

  B:=10;.

  Hoanvi(a,b);.

  END.

  Chúng ta có thể thấy rằng thủ tục hoán vị được khai báo như sau: Hoanvi(VAR x,y:byte). Do đó, giá trị của x và y sẽ thay đổi tùy thuộc vào giá trị chúng ta đưa vào. Trong chương trình chính, chúng ta gọi Hoanvi(a,b), điều này dẫn đến việc a và b sẽ bị thay đổi sau khi chương trình con kết thúc. Trong trường hợp này, giá trị của a và b sẽ được hoán đổi cho nhau. Ví dụ, ban đầu a=10 và b=1. Sau khi gọi Hoanvi(a,b), giá trị của a sẽ trở thành 1 và giá trị của b sẽ trở thành 10. Lưu ý rằng a và b trong trường hợp này được coi là tham biến.

  4.2 Tham trị.

  Nếu ta khai báo Hoanvi(x,y:byte) và gọi Hoanvi(a,b), giá trị của a và b không bị thay đổi sau khi kết thúc chương trình con. Khi đó, a=1 và b=10. Trong trường hợp này, a và b được truyền vào chương trình con dưới dạng tham trị.

  Hi vọng bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về các khái niệm cơ bản về hằng và biến, cũng như giúp bạn phân biệt được tham biến (có var) và tham trị (không có var). Để trở thành một chuyên gia trong lập trình Pascal, bạn cần thực hành nhiều và cố gắng hiểu rõ về các lỗi phát sinh. Hãy kiên trì và đặt mục tiêu thành công. Nhớ rằng, việc chỉ sao chép và dán mã nguồn của người khác không phải là cách để trở nên giỏi… Hãy bỏ đi ý định đó 😂.

  Có 3,4 đánh giá với 11 phiếu.

  Viết lại: Đánh giá nội dung.