Cách bấm máy tính nguyên hàm lớp 12

II. Sử dụng máy tính cầm tay Bấm máy tinh như sau: d   DA DB x X dx   1. Tích phân hưu ti  Dạng     P x Q x trong đó bâc của P x Q x      . Ta thực hiên phép chia đa thức. Áp dụng phương pháp r100 Ta giả sư Q x x x x x x x           1 2 3 (nhiều hay it hơn cũng làm tương tự):   Q x x x x x x x P x          A B C 1 2 3 R x   trong đó R x   là biểu thức dư của phép chia. Tìm                2 3 1 1 3 2 1 2 3 d P x A dx x x x x x x d P x B dx x x x x x x d P x C dx x x x x x x                                         

Tìm         1 2 3 1 2 3 100 d P x A B C R x dx x x x x x x x x x x x x x                    sư dụng cách tách 100  Dạng      1 2 ax b f x x x x x     cần tách đưa về dạng 1 2 A B x x x x    Cách 1. Bấm:    1 2 x X aX b d X x X x dx         r X x A   1 r X x B   2 Cách 2. Bấm:    X x X x   aX b 1 2  .  X x  1 r X x    1 0,0000001 A r X x    2 0,0000001 B

Đang xem: Cách bấm máy tính nguyên hàm lớp 12

Cách 3: Bấm

Rất hay: Cách làm trang cá nhân fb chất

2 1 1 2 d ax b A dx x x x x d ax b B dx x x x x                            Cả ba cách trên nếu tìm nguyên hàm đều cho dạng: A x x B x x C ln ln     1 2 . VD. Tách   2 3 2 2 6 7 14 8 x x F x x x x       thành các phân thức tối giản       2 2 3 2 2 6 2 6 7 14 8 1 2 4 1 2 3 x x x x A B C F x x x x x x x x x x                   Bấm:     2 2 6 1 2 4 x X X X d X X X dx           r X 1 hê số A3 r X  2 hê số B  7

r X  4 hê số C  5 Vây   2 3 2 2 6 3 7 5 7 14 8 1 2 3 x x F x x x x x x x             VD. Tính d 3 1 1 x x    Đặt t x t t x     3 1 3 d d 2 3 2 d 1 t t t    Thực hiên phép chia bằng máy tính: 3 2 1 t t  Ta nhẩm lấy hê số cao nhất của tư chia cho mẫu ta đư Nhâp màn hình: r X 100 ta được Ta để ý vì bâc tư chia bâc mẫu ra bâc nhất nên ta tách Sưa màn hình: Ta được 3 3 101 1 t   Vây 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3ln 1 1 1 1 2 t t t t t t C t t t              www.facebook.com/groups/T

Xem thêm: Cách cắt ảnh trên điện thoại samsung