Cách dùng hàm if 2 điều kiện

Sử dụng hàm IF cùng với AND, OR và NOT để thực hiện nhiều đánh giá xem các điều kiện là True hay False.

Cú pháp

Đang xem: Cách dùng hàm if 2 điều kiện

  • IF(AND()) – IF(AND(logical1, [logical2], …), value_if_true, [value_if_false]))

  • IF(OR()) – IF(OR(logical1, [logical2], …), value_if_true, [value_if_false]))

  • Hay lắm: Cách chặn bạn bè gắn thẻ trên facebook

    IF(NOT()) – IF(NOT(logical1), value_if_true, [value_if_false]))

Tên đối số

Mô tả

logical_test (bắt buộc)

Xem thêm: Hướng dẫn cách Tắt/Mở chuột cảm ứng laptop HP cực đơn giản

Điều kiện bạn muốn kiểm tra.

value_if_true (bắt buộc)

Giá trị bạn muốn trả về nếu kết quả của logical_test là TRUE.

value_if_false (tùy chọn)

Giá trị bạn muốn trả về nếu kết quả của logical_test là FALSE.

Xem thêm: Chỉnh thanh taskbar nằm dọc – ngang trên windows 10 8 7