Đồng vị là những nguyên tử có cùng số proton nhưng khác nhau về

Câu hỏi:

18/06/2021 5,487.

Số electron, còn được gọi là số tử điện, là một khái niệm trong vật lý hạt nhân và hóa học.

B. Điện tích của hạt nhân đã được thực hiện một cách sáng tạo.

Số nơtron của nguyên tử C.

Đáp án đúng.

D. Đại lượng biểu thị số lượng điện tích của hạt nhân.

Chọn C.

Câu trả lời này có hữu ích không?

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nguyên tử photpho bao gồm 15 proton, 16 nơtron và 15 electron. Khối lượng của một nguyên tử photpho là gì.

Câu 2:

Trong phân tử MX, có tổng cộng 108 hạt, trong đó có 36 hạt mang điện và số hạt không mang điện là ít hơn. Số khối của M lớn hơn X 8 đơn vị. Số hạt trong M2+ nhiều hơn số hạt trong X2- là 8. Tỷ lệ khối lượng của M trong hợp chất là bao nhiêu phần trăm.

Câu 3:

Trong nguyên tử A1327l, số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện.

Câu 4:

Nguyên tử khối trung bình của Vanadi (V) là 50,94. V có hai đồng vị, trong đó V50 chiếm 6%. Số khối đồng vị thứ hai là bao nhiêu?

Câu 5:

Số lượng electron tối đa trong các phân lớp s, p, d, f lần lượt là bao nhiêu?

Câu 6:

Trong lớp M có sự tồn tại của các phân lớp.

Câu 7:

2 đồng vị X và Y có tổng cộng 72 khối, trong đó có 38 khối không mang điện. X và Y đều là đồng vị của một nguyên tố.

Câu 8:

Các electron của nguyên tử nguyên tố R được phân bố trên 4 lớp, lớp cuối cùng chứa 2 electron, và tổng số electron trong lớp cuối cùng và lớp trước đó là 6. Hãy xác định giá trị của số điện tích hạt nhân của nguyên tử nguyên tố R.

Câu 9:

Một nguyên tử M có 96 proton và 151 nơtron. Kí hiệu của nguyên tử M là gì?

Câu 10:

Kí hiệu của nguyên tử là K1939. Phát biểu chính xác là.

Câu 11:

Nguyên tố Y có số hiệu nguyên tử là d, có 4 lớp electron và 3 electron ở mức năng lượng cao nhất.

Câu 12:

Trong nguyên tử C2040a, ta có:

Câu 13:

Nguyên tử M có 7 electron trong phân lớp 3d. Số hạt mang điện của nguyên tử M là bao nhiêu?

Câu 14:

Một ion có 18 electron và 19 proton, mang điện tích là.

Câu 15:

Sau khi tạo ra các đồng vị H11, H12, C1735l và C1737l, chúng ta có thể tạo ra phân tử hiđroclorua HCl.

  • Để điều chế khí chlorine (Cl2) trong phòng thí nghiệm, người ta thường cho potassium permanganate (KMnO4) tác dụng với hydrogen chloride (HCl):

    Media VietJack

    a) Lập phương trình hóa học của phản ứng hóa học trên bằng phương pháp thăng bằng electron, chỉ rõ chất khử, chất oxi hoá, quá trình oxi hoá, quá trình khử.

    b) Giả sử lượng khí chlorine sinh ra phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa 9,96 muối KX (X là một nguyên tố halogen) thu được 4,47 gam một muối duy nhất. Xác định công thức phân tử của muối KX.

  • Xem thêm ở đây ».