Ấn tượng với 10+ biến được khai báo bằng cú pháp nào sau đây tốt nhất bạn cần biết

Ở bài viết này, Luce đã tổng hợp danh sách rất hay về biến được khai báo bằng cú pháp nào sau đây hot nhất hiện nay được quan tâm nhiều nhất, đừng quên chia sẻ kiến thức rất hay qua bài viết này nhé!

Câu 1 : Khai báo Option Explicit là khai báo :

a. được đặt ở đầu chương trình (trong vùng Declarations của mục General).

b. qui định bất kỳ một định danh (identifier) nào cũng phải khai báo rõ ràng trước khi sử dụng.

c. có thể được dặt ở bất cứ nơi đâu trong chương trình.

d. cả câu a và b đều đúng.

Xem đáp án

Câu 2 : Cho đoạn lệnh sau:

Option Compare Text

Dim MyCheck As Boolean

MyCheck = “Anh” = “aNh”

a. Phép gán trên sai cú pháp.

b. MyCheck sẽ có giá trị là True.

c. MyCheck sẽ có giá trị là False.

d. Tất cả các câu trên đều sai.

Xem đáp án

Câu 3 : Cho đọan lệnh sau:

Dim myStr As String

myStr = “””Tin hoc 1″””

msgBox myStr

Kết quả in ra màn hình sẽ là:

a. Tin hoc 1

b. “Tin hoc 1”

c. “”Tin hoc 1″”

d. “””Tin hoc 1″””

Xem đáp án

Câu 4 : Cho đoạn lệnh sau:

Dim matran() As Integer, n As Byte

n = CInt(InputBox (“Moi nhap 1 so”))

Redim matran(2 to n, 3 to n)

Giả sử ta nhập số 5 vào hộp inputBox thì biến matran có bao nhiêu phần tử:

a. 25

b. 6

c. 2

d. 12

Xem đáp án

Câu 5 : Cho cú pháp biểu diễn một số nguyên trong hệ bát phân như sau:

[+|-]&O[Ocdigit]+

những số nào sau đây không đúng cú pháp trên:

a. &O1234, &O678

b. 456, &O415

c. cả a. và b đều thoả cú pháp.

d. cả a. và b đều không thoả cú pháp.

Xem đáp án

Câu 6 : Cho biết giá trị của biến MyCheck

a. True

b. False

c. Null

d. Cả 3 câu trên đều sai.

Xem đáp án

Câu 7 : Để miêu tả 1 dữ liệu mà ứng dụng tham khảo nhiều lần, ta nên :

a. định nghĩa biến kết hợp với dữ liệu.

b. định nghĩa hằng gợi nhớ kết hợp với dữ liệu.

c. dùng lệnh InputBox() để yêu cầu người dùng nhập vào mỗi khi ứng dụng cần tham khảo.

d. tùy trường hợp mà dùng a. hay b. hay c.

Xem đáp án

Câu 8 : Trong lập trình VB :

a. Các biến có thể sử dụng không cần khai báo.

b. Biến sử dụng mà không khai báo sẽ thuộc kiểu dữ liệu String.

c. Các tên biến khác tầm vực không thể trùng tên.

d. Các câu a. và b. đều đúng.

Xem đáp án

Câu 9 : Biến toàn cục :

a. Có thể được truy xuất bởi bất kỳ câu lệnh nào trong chương trình.

b. Được tạo ra khi chương trình được chạy và chỉ mất đi khi chương trình kết thúc.

c. Câu a và b đều đúng.

d. Câu a và b đều sai.

Xem đáp án

Câu 10 : Xét đoạn lệnh khai báo sau trong VB :

Dim intB, A As Integer

a. Kiểu dữ liệu của biến intB là Integer.

b. Kiểu dữ liệu của biến intB là Variant.

c. Không xác định được kiểu dữ liệu của intB.

d. Các câu trên đều không đúng.

Xem đáp án

Câu 11 : Tên biến nào trong các tên biến sau là hợp lệ trong Visual Basic

a. sum1-10

b. sum1->10

c. sum1to10

d. sum1..10

Xem đáp án

Câu 12 : Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau

a. Qui tắc đặt tên cho hằng số cũng giống qui tắc đặt tên cho biến số trong chương trình.

b. Kiểu của biến qui định kích thước vùng nhớ dành cho biến và cách lưu trữ giá trị của biến đó.

c. Đặt tên biến theo kiểu Hungarian được dùng để thay thế cho việc khai báo kiểu của biến.

d. Trong module Visual Basic việc khai báo biến là không bắt buộc trừ khi ta thêm dòng lệnh Option Explicit vào đầu module.

Xem đáp án

Câu 13 : Lệnh nào sau đây thuộc loại lệnh định nghĩa :

a. Lệnh định nghĩa biến chẳng hạn như : Dim a

b. Lệnh Option Explicit

c. Lệnh Option Base

d. Cả ba loại lệnh trên

Xem đáp án

Câu 14 : Chọn phát biểu đúng nhất

a. Chúng ta không nên sử dụng chú thích trong chương trình

b. Chúng ta nên chú thích cho từng câu lệnh trong chương trình

b. Chúng ta chỉ cần chú thích ở đầu mỗi thủ tục để miêu tả thủ tục đó làm gì

d. Chúng ta nên chú thích ở các nơi quan trọng như đầu mỗi thủ tục, các đoạn code miêu tả giải thuật phức tạp, các lệnh có hiệu ứng đặc biệt

Xem đáp án

Câu 15 : Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau

a. Biến có tầm vực toàn cục có thể được truy xuất ở mọi nơi trong chương trình, trừ module khai báo nó.

b. Biến có tầm vực cục bộ trong module chỉ có thể được truy xuất trong module nó được khai báo.

c. Khi khai báo Public a As Integer, biến a sẽ là biến toàn cục.

d. Trong tầm vực của biến a, không thể khai báo thêm biến khác trùng tên a.

Xem đáp án

Câu 16 : Phát biểu nào sau đây là phát biểu khai báo trong VB :

a. Dim

b. Declare

c. Function

d. Sub

Xem đáp án

Câu 17 : Phát biểu nào sau đây là phát biểu định nghĩa biến :

a. Dim

b. Private

c. Public

d. Tất cả các câu trên đều đúng.

Xem đáp án

Câu 18 : Một biến thuộc kiểu Variant có thể chứa nội dung thuộc kiểu bất kỳ, làm sao máy tính biết giá trị của biến này thuộc kiểu dữ liệu nào để xử lý cho đúng :

a. máy tính đủ thông minh để tự biết giá trị của biến Variant thuộc kiểu nào.

b. kiểu Variant có 1 trường (field) miêu tả kiểu dữ liệu của giá trị hiện hành.

c. máy tính dựa vào ngữ cảnh sử dụng biến Variant để quyết định giá trị của nó thuộc kiểu dữ liệu nào.

d. cả 3 câu trên đều sai.

Xem đáp án

Câu 19 : Trong Visual Basic, biến toàn cục :

a. Có thể truy xuất bởi bất kỳ câu lệnh nào trong chương trình.

b. Được tạo ra khi chương trình được chạy và chỉ mất đi khi chương trình kết thúc.

c. Câu a và b đều đúng.

d. Câu a và b đều sai.

Xem đáp án

Câu 20 : Xét khai báo biến sau trong Visual Basic :

Dim intA, intB as Integer

Hãy cho biết kiểu dữ liệu của các biến intA và intB :

a. intA và intB đều có kiểu là Integer.

b. intA có kiểu là String, intB có kiểu là Integer.

c. intA có kiểu là Variant, intB có kiểu là Integer.

d. VB báo lỗi khi thông dịch hàng lệnh này.

Xem đáp án

Câu 21 : Cho đoạn chương trình sau:

Option Base 0

Dim matran() as Byte

…..

i = 5

m = 7

…..

ReDim matran(i to m,m)

Hỏi matran kia có bao nhiêu phần tử

a. 49

b. 24

c. 56

d. 21

Xem đáp án

Câu 22 : Dãy sau đây có bao nhiêu phần tử ?

Option Base 1

Dim MaTran(0 to 13,13) As Single

a. 169

b. 196

c. 182

d. 168

Xem đáp án

Câu 23 : Loại lệnh nào sau đây bắt buộc phải đặt trong thân của thủ tục (Sub, Function, Property)

a. Lệnh thực thi

b. Lệnh định nghĩa

c. Lệnh khai báo

d. Cả 3 loại lệnh trên

Xem đáp án

Câu 24 : Biến toàn cục trong VB :

a. Có thời gian sống bằng thời gian sống của chương trình

b. Các hàm và thủ tục trong chương trình đều có thể truy xuất được

c. Có thể được định nghĩa bên trong mỗi thủ tục.

d. Câu a và b đều đúng

Xem đáp án

Câu 25 : Trong VB, giá trị của biểu thức sau bằng bao nhiêu?

(15 + 3 – 1 * 2) / 4 / 4

a. 1

b. 16

c. 4

d. Giá trị khác

Xem đáp án

Câu 26 : Cách khai báo biến nào sau đây là đúng.

a. Dim 8hours_a_day as Boolean, fiveDaysaWeek as Boolean

b. Private you&me as String, weAreALLTogether as Single

c. Public an Integer as Integer, aSingle as Double

d. Dim dblarray[] as Double, bytOperator as Byte

Xem đáp án

Câu 27 : Trong một thủ tục có thể khai báo hai biến cùng tên được không?

a. Được, nếu một biến khai báo bằng Dim, biến khác bằng Private

b. Được, nếu một biến khai báo bằng Dim, biến khác là tham số hình thức

c. Được, nếu một biến khai báo bằng Private, biến khác bằng Public

d. Không được

Xem đáp án

Câu 28 : Biết rằng qui tắc mô tả một giá trị số thập phân thực là:

[+|-] [decdigit]+[.[decdigit]*] [E [+|-] [decdigit]+].

Hãy cho biết dãy số nào dưới đây là các số thập phân hợp lệ:

a. 3.256E+3.2, &H3256, &O74563

b. 0.00001E+8, &D99.256, 3256E-6

c. 3.14159E0, 2563.25E+1, 0.23654

d. -563.214, -56.3214E, -5.63214E2

Xem đáp án

Câu 29 : Cho biết lệnh định nghĩa biến nào sau đây luôn luôn không hợp lệ (trong bất kỳ ngữ cảnh nào) :

a. Dim Static a as integer

b. Static a as integer

c. Dim a as integer

d. Dim a

Xem đáp án

Câu 30 : Đoạn chương trình sau sai ở dòng lệnh thứ mấy :

Private Sub Form_Click() ‘ dòng 1

Dim a As Byte ‘ dòng 2

Dim b ‘ dòng 3

a = 200 ‘ dòng 4

b = 100 ‘ dòng 5

Print ” a + b = ” & (a + b) ‘ dòng 6

End Sub ‘ dòng 7

a. Dòng 2

b. Dòng 3

c. Dòng 6

d. Tất cả các dòng lệnh đều đúng.

Xem đáp án

Câu 31 : Cho đoạn chương trình sau :

Private Sub Command1_Click()

Dim z As Single

z = 12345.678912365

Debug.Print z

End Sub

Kết quả z được in ra là

a. 12345.6789123

b. 12345.6789124

c. 12345.67

d. 12345.68

Xem đáp án

Câu 32 : Cho đoạn chương trình sau :

Option Explicit

Private Sub Command2_Click()

Private y As Byte ‘ dòng 3

Dim z As Single

z = 10.45

y = z Mod 4.45 ‘ dòng 6

End Sub

Chọn câu đúng :

a. kết quả chạy thủ tục cho kết quả y = 2

b. kết quả chạy thủ tục cho kết quả y = 1

c. chương trình báo lỗi ở dòng 3

d. chương trình báo lỗi ở dòng 6

Xem đáp án

Câu 33 : Cho đoạn chương trình sau :

Option Explicit

Static z As Double ‘ dòng 2

Private Sub Command1_Click()

z = 12345.6789123658956

Print z

End Sub

Khi chạy thủ tục trên, kết quả là :

a. z = 12345.6789123659

b. chương trình báo lỗi ở dòng 2

c. z = 12345.678912366

d. z = 12345.6789123658956

Xem đáp án

Câu 34 : Cho đoạn chương trình sau :

Option Explicit

Option Base 1

Private Sub Command3_Click()

Option Base 0 ‘ dòng 4

Dim MT() As Integer

Dim n As Integer, m As Integer

n = 3

m = n + 3

ReDim MT(n, m)

End Sub

Khi chạy thủ tục trên, kết quả là :

a. Số phần tử của MT là 18

b. Số phần tử của MT là 28

c. Số phần tử của MT là 21

d. chương trình báo lỗi ở dòng 4

Xem đáp án

Câu 35 : Cho đoạn chương trình sau :

Private Sub Command4_Click()

Dim x As Long

Dim z, y As Single

x = 1234567899

y = 1.234567

z = x + y ‘dòng 6

Print z

End Sub

Khi chạy thủ tục trên thì kết quả hiển thị của z là :

a. z = 1234567900.234567

b. z = 1234567900.23457

c. z = 1234567900.23456

d. chương trình báo lỗi ở dòng 6

Xem đáp án

Câu 36 : Cho đoạn chương trình sau:

Private Sub Command6_Click()

Dim x As Boolean, y As Boolean

x = True

y = False

If x Eqv y Then

Print 5

ElseIf (x Imp y) And (y Imp x) Then

Print 3

Else

Print 4

End If

End Sub

Khi thủ tục trên, kết quả in ra là :

a. 5

b. 4

c. 3

d. chương trình báo lỗi vì thiếu End if

Xem đáp án

Câu 37 : Cho biết phát biểu nào sau đây không đúng :

a. Một lệnh VB có thể ở trên nhiều dòng văn bản.

b. Nhiều lệnh VB có thể ở trên cùng 1 dòng văn bản.

c. Tách 1 lệnh ra 2 dòng văn bản bằng cách dùng ký tự “_” ở cuối dòng thứ 1.

d. Có 1 câu sai trong 3 câu a, b, c.

Xem đáp án

Xem đoạn chương trình sau và làm 2 câu sau :

Option Explicit

Option Compare Text

Private Sub Command1_Click()

Dim strA as String, strB as String

Dim intN as Integer,KT as Boolean

strA = “AbcbB”

strB = “aBCBa”

If strA = strB Then

intN = 10

KT = strA Like “A*b”

ElseIf strA > strB Then

intN = 20

KT = strB Like “a*a”

Else

intN = 30

KT = strA Like “a[B-C]?[!c-z]?”

End If

If Not KT Then intN = 40 ‘dòng 18

End Sub

Câu 38 : Kết quả biến intN là :

a. 10

b. 20

c. 30

d. 40

Xem đáp án

Câu 39 : Chọn câu đúng

a. Báo lỗi vì thiếu End If ở dòng lệnh 18

b. biến KT có giá trị TRUE

c. biến KT có giá trị FALSE

d. Báo lỗi vì KT không phải kiểu Boolean

Xem đáp án

Câu 40 : Xem đoạn chương trình sau và chọn câu đúng nhất:

Dim i As Integer

i = j * 10

a. chương trình báo lỗi vì biến j chưa được định nghĩa.

b. chương trình báo lỗi vì biến j chưa được gán trị trước khi dùng.

c. chương trình báo lỗi vì biến j có kiểu Variant, không tương thích với kiểu Integer của biến i.

d. tất cả các câu trên đều sai.

Xem đáp án

Câu 41 : Xem đoạn chương trình sau và chọn câu đúng nhất:

Option Explicit

Dim Del As Double

Dim a As Double, b As Double, c As Double

del = b*b – 4*a*c

a. chương trình báo lỗi vì biến del chưa được định nghĩa (đã định nghĩa biến khác tên là Del).

b. chương trình báo lỗi vì có dùng lệnh “Option Explicit” nhưng biến del chưa được định nghĩa mà đã được dùng để chứa dữ liệu.

c. chương trình không có lỗi.

d. tất cả các câu trê
n đều sai.

Xem đáp án

Câu 42 : Chọn câu đúng nhất về kiểu Single sau :

a. kiểu Single có thể miêu tả 1 số thực với độ chính xác tối đa là 7 ký số thập phân có nghĩa.

b. kiểu Single có thể miêu tả 1 số thực với độ chính xác tối đa là 7 ký số thập lục phân có nghĩa.

c. kiểu Single có thể miêu tả 1 số thực với độ chính xác tối đa là 15 ký số thập phân có nghĩa.

d. kiểu Single có thể miêu tả 1 số thực với độ chính xác tối đa là 15 ký số thập lục phân có nghĩa.

Xem đáp án

Câu 43 : Xem đoạn chương trình sau và chọn câu đúng nhất:

Dim s As String*10

a. lệnh trên khai báo biến s chứa chính xác 10 ký tự bất kỳ.

b. lệnh trên khai báo biến s chứa tối đa 10 ký tự bất kỳ.

c. lệnh trên khai báo biến s chiếm chính xác 10 byte (ô nhớ).

d. tất cả các câu trên đều sai.

Xem đáp án

Câu 44 : Xem đoạn chương trình sau và chọn câu đúng nhất:

Dim strHoten

a. lệnh trên khai báo biến strHoten thuộc kiểu chuỗi (String) vì có tiếp đầu ngữ là “str”.

b. lệnh trên khai báo biến strHoten thuộc kiểu Variant.

c. lệnh khai báo biến strHoten ở trên bị lỗi vì thiếu thông tin kiểu dữ liệu.

d. tất cả các câu trên đều sai.

Xem đáp án

Câu 45 : Xem đoạn chương trình sau và chọn câu đúng nhất:

Private i As Integer

Private Sub Form_Load()

Dim s As String

Static i As Integer

End Sub

a. đoạn lệnh trên bị lỗi vì định nghĩa biến i 2 lần.

b. đoạn lệnh trên bị lỗi vì định nghĩa lại biến i với tầm vực khác nhau.

c. đoạn lệnh trên bị lỗi vì dùng từ khóa Static bên trong 1 thụ tục.

d. tất cả các câu trên đều sai.

Xem đáp án

Câu 46 : Những biến thuộc nào sau đây có thời gian sống bằng với thời gian sống của chương trình

a. Biến cục bộ trong thủ tục được khai báo bằng Dim

b. Biến cục bộ trong thủ tục được khai báo bằng Static

c. Biến cục bộ trong modun

d. Tất cả đều sai

Xem đáp án

Câu 47 : Giá trị thập lục phân 1A5 tương đương với giá trị nhị phân nào sau đây

a. 110010101

b. 110110101

c. 110100101

d. Tất cả đều sai.

Xem đáp án

Câu 48 : Để chứa một giá trị nguyên nằm trong khoảng từ 100 đến 10000 thì nên chứa nó trong biến thuộc kiểu nào sau đây để tiết kiệm bộ nhớ

a. Byte

b. Integer

c. Long

d. Single

Xem đáp án

Câu 49 : Cho đoạn chương trình sau

Dim a as Single

a = 123.123456789

Giá trị của a khi được in ra là:

a. 123.1234567

b. 123.1234568

c. 123.1235

d. Tất cả đều sai

Xem đáp án

Câu 50 : Số nào sau đây là số thực có dạng đúng theo qui định của VB.

a. 2. E3

b. .5E-3

c. 2.5-E3

d. Tất cả đều sai.

Xem đáp án

Câu 51 : Cho đoạn chương trình sau

Option Base 0

Dim matran(3, 4) As Integer

Dãy trên có bao nhiêu phần tử

a. 12

b. 20

c. 7

d. Tất cả đều sai.

Xem đáp án

Câu 52 : Những lệnh nào sau đây là lệnh thực thi

a. Option Explicit

b. Dim a As Integer

c. a = 10

d. Tất cả đều đúng

Xem đáp án

Câu 53 : Định nghĩa một kiểu dữ liệu như sau

Private Type SV

MSSV As String * 8

Hoten As String * 30

Ngaysinh As Date

Diem As Currency

End Type

Một biến thuộc kiểu này sẽ có kích thước bao nhiêu byte

a. 54

b. 56

c. 92

d. 94

Xem đáp án

Câu 54 : Việc dùng lệnh Option Explicit

a. cho phép nhận biết được những biến chưa được định nghĩa trong modun

b. cho biết chỉ số cận dưới ngầm định của các dãy là 1 nếu cận dưới này chưa được định nghĩa

c. cho phép không cần khai báo biến trước khi dùng

d. Tất cả đều sai.

Xem đáp án

back.bmp forward.bmp home.bmp

Top 12 biến được khai báo bằng cú pháp nào sau đây tổng hợp bởi Luce

Danh sách các biến là một hoặc nhiều tên biến, các tên biến được viết cách nhau bởi

 • Tác giả: boxhoidap.com
 • Ngày đăng: 05/29/2022
 • Đánh giá: 4.93 (996 vote)
 • Tóm tắt: Câu 3:Trong Pascal, cú pháp để khai báo biến là: … Câu 10: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, câu lệnh nào sau đây là khai báo hằng? A. Const max = 50;.

Để khai báo biến a và B cách khai báo biến nào sau đây là đúng

 • Tác giả: biquyetxaynha.com
 • Ngày đăng: 11/21/2021
 • Đánh giá: 4.52 (311 vote)
 • Tóm tắt: days, age = integer; yes, true = boolean; name, city = string; fees, expenses = real;. Khai báo kiểu có thể được sử dụng …

Lệnh khai báo biến trong ngôn ngữ lập trình Pascal là

 • Tác giả: cunghoidap.com
 • Ngày đăng: 09/13/2022
 • Đánh giá: 4.24 (353 vote)
 • Tóm tắt: Câu 3:Trong Pascal, cú pháp để khai báo biến là: A. Var < Danh sách biến > … Câu 10: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, câu lệnh nào sau đây là khai báo hằng?

Câu hỏi trắc nghiệm tin học 11

 • Tác giả: text.123docz.net
 • Ngày đăng: 03/29/2022
 • Đánh giá: 4.04 (563 vote)
 • Tóm tắt: Câu 8: Trong NNLT Pascal, về mặt cú pháp cách viết câu lệnh nào sau. đây là đúng? … Câu 32: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, biến a được khai báo kiểu.

Top 15 Khai Báo Biến Nào Sau đây Là đúng hay nhất

 • Tác giả: truyenhinhcapsongthu.net
 • Ngày đăng: 01/31/2022
 • Đánh giá: 3.97 (229 vote)
 • Tóm tắt: Trong Pascal, khai báo biến bắt đầu bằng từ khóa var có dạng sau: var: ;. … các tên biến được viết cách nhau bởi: · Trong Pascal, cú pháp để khai .

Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, cú pháp khai báo biến đúng là

 • Tác giả: hanghieugiatot.com
 • Ngày đăng: 07/29/2022
 • Đánh giá: 3.78 (236 vote)
 • Tóm tắt: Biến X nhận giá trị là 0.7. Khai báo nào sau đây là đúng? A. var X: Boolean; B. var X: real; C. var X: char; D. A và B đúng; Trong ngôn ngữ lập trình Pascal …

Khai báo biến nào sau đây là đúng – Toploigiai

 • Tác giả: toploigiai.vn
 • Ngày đăng: 05/29/2022
 • Đánh giá: 3.55 (412 vote)
 • Tóm tắt: Trong Pascal, khai báo biến bắt đầu bằng từ khóa var có dạng sau: … Khai báo biến a, b, c kiểu integer các biến này được cấp phát 2 byte và có thể chứa …

Tin học 8 cú pháp khai báo biến

 • Tác giả: ihoctot.com
 • Ngày đăng: 11/23/2021
 • Đánh giá: 3.32 (468 vote)
 • Tóm tắt: Khi sử dụng dấu := là lệnh gán được thực hiện trong chương trình. Đáp án: D. Câu 2:Khai báo nào sau đây đúng? A. Var x, y: Integer;.

Khai báo biến – Hoàn Chân • Blog

 • Tác giả: hoanchan.github.io
 • Ngày đăng: 09/28/2022
 • Đánh giá: 3.14 (325 vote)
 • Tóm tắt: Tất cả các biến phải được khai báo trước khi chúng ta sử dụng chúng trong chương … Tất cả các khai báo biến đều nằm sau từ khóa Var. … Cú pháp như sau:.

(DOC) Trac nghiem Tin 11 | Trần Tiên – Academia.edu

 • Tác giả: academia.edu
 • Ngày đăng: 04/19/2022
 • Đánh giá: 2.94 (125 vote)
 • Tóm tắt: Câu 11: Trong pascal, câu lệnh gán nào sau đây là sai: A. c-1:=d; B. c:=x+y; … Câu 13: Trong Pascal, cú pháp để khai báo biến là: 1 A. Var <danh sách …

Một số câu hỏi trắc nghiệm Tin học 11 – Chương II: Chương trình đơn giản

 • Tác giả: thuviendethi.com
 • Ngày đăng: 07/05/2022
 • Đánh giá: 2.84 (83 vote)
 • Tóm tắt: Khai báo hằng thường được sử dụng cho một giá trị tại mỗi thời điểm thực hiện … x và y là các biến đã khai báo kiểu thực, câu lệnh nào sau đây là đúng ?

Trong Pascal, cú pháp để khai báo biến là:A. Var < Danh sác

 • Tác giả: hoidapvietjack.com
 • Ngày đăng: 07/16/2022
 • Đánh giá: 2.59 (133 vote)
 • Tóm tắt: Trong Pascal, cú pháp để khai báo biến là:A. Var < Danh sách biến > = < Kiểu dữ liệu >;B. Var < Danh … Kiểu kí tự được khai báo bằng từ chuẩn nào sau đây:

Nguồn: https://luce.vn
Danh mục: Hỏi Đáp

Recommended For You