Số nguyên tố là gì? Bảng số đầy đủ

Số nguyên tố là gì? Có bao nhiêu số nguyên tố trong bảng số nhỏ hơn 100 hoặc 1000? Những câu hỏi này mang đến nhiều ứng dụng trong cuộc sống. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu về toán học một cách khoa học, dễ hiểu và nhớ lâu. Hãy bắt đầu ngay.

Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1 và không phải là tích của hai số tự nhiên nhỏ hơn. Số nguyên tố chỉ có đúng hai ước số là 1 và chính nó.

2. Bảng số nguyên tố

Dựa theo định nghĩa trên, chúng ta có bảng các số nguyên tố nhỏ hơn 100 là:

Bảng số nguyên tố

Có 25 số nguyên tố nhỏ hơn 100, được liệt kê trong bảng sau: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97.

Trong đó:..

 • Số 2 là số nguyên tố nhỏ nhất.
 • Số có 1 chữ số thì số bảy là số nguyên tố cao nhất.
 • Số có 2 chữ số thì số 11 là số nguyên tố nhỏ nhất.
 • Số có 2 chữ số thì số 97 là số nguyên tố lớn nhất.
 • Tương tự, bạn có thể tự tạo được bảng số nguyên tố dưới 1000.

  Trong đó:..

 • Số có 3 chữ số thì số 101 là số nguyên tố nhỏ nhất.
 • Số có 3 chữ số thì số 997 là số nguyên tố tối đa.
 • 3. Hợp số là gì?

  Hợp số là một số tự nhiên có thể được biểu diễn như là tích của hai số tự nhiên nhỏ hơn nó. Một cách định nghĩa tương đương là hợp số là số mà có thể chia hết cho các số khác ngoài 1 và chính nó.

  Trên này là những thông tin về số nguyên tố bạn cần biết. Hy vọng rằng những thông tin chi tiết trên sẽ hỗ trợ bạn trong quá trình học tập.