Tổng hợp 14 cách làm giấy chuyển nhượng quyền sử dụng đất hay nhất

cách làm giấy chuyển nhượng quyền sử dụng đất hay nhất được tổng hợp bởi Luce, đừng quên chia sẻ bài viết thú vị này nhé!

Văn bản thỏa thuận giữa 2 bên trao đổi lại quyền sử dụng đất hay nhà ở được gọi là hợp đồng mua bán đất. Dưới đây là mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, giấy bán đất mới nhất theo quy định của luật đất đai hiện hành

Xem thêm: Mẫu hợp đồng thuê nhà ngắn gọn và hợp pháp

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, giấy bán đất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Tại địa chỉ: Số ……………………………………………..thành phố Hà Nội.

Hôm nay, ngày …… tháng …….. năm…,tại…. chúng tôi gồm có:

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG:

Ông …………………., sinh năm: …………., CMND số: …………. do Công an …………… cấp ngày …………….. và vợ là bà ……………………., sinh năm: …………, CMND số: …… do Công an ……………. cấp ngày …………….. Cả hai ông bà cùng đăng ký hộ khẩu thường trú tại: Số ……………………., thành phố Hà Nội.

(Dưới đây trong hợp đồng gọi là Bên A)

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG:

Ông …………………., sinh năm: …………., CMND số: …………. do Công an …………… cấp ngày …………….. và vợ là bà ……………………., sinh năm: …………, CMND số: …… do Công an ……………. cấp ngày …………….. Cả hai ông bà cùng đăng ký hộ khẩu thường trú tại: Số ……………………., thành phố Hà Nội.

(Dưới đây trong hợp đồng gọi là Bên B)

Chúng tôi tự nguyện cùng nhau lập và ký bản hợp đồng này để thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất với những điều khoản đã được hai bên bàn bạc và thoả thuận như sau:

ĐIỀU 1: QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHUYỂN NHƯỢNG

1.1. Quyền sử dụng đất tại địa chỉ: Số …………., thành phố Hà Nội thuộc quyền sử dụng hợp pháp của Bên A theo “Giấy chứng nhận …………………” số: …………., số vào sổ cấp GCNQSD đất/hồ sơ gốc số: ………. do UBND ………………., thành phố Hà Nội cấp ngày ………………………..

1.2. Bằng hợp đồng này, Bên A đồng ý chuyển nhượng cho Bên B toàn bộ diện tích quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận nói trên với các đặc điểm sau:

a/ Thửa đất được quyền sử dụng:

– Thửa đất số: ……………………………………………

– Tờ bản đồ số:…………………………………………..

– Địa chỉ thửa đất: ……………………………………………………………………………….

– Diện tích: …………… m2 (………………………………………. mét vuông)

– Hình thức sử dụng:

+ Sử dụng riêng: …………… m2 (………………………………………. mét vuông)

+ Sử dụng chung: …………… m2 (………………………………………. mét vuông)

– Mục đích sử dụng:……………………………………

– Thời hạn sử dụng:…………………………………….

– Nguồn gốc sử dụng:…………………………………

b/ Tài sản gắn liền với đất:

1.3. Bên B đồng ý nhận chuyển nhượng toàn bộ diện tích quyền sử dụng đất mà Bên A đã thoả thuận chuyển nhượng cho Bên B như hiện trạng, đồng thời Bên B chấp nhận mọi yêu cầu chuyển dịch theo qui hoạch của Nhà nước (nếu có) sau này đối với diện tích quyền sử dụng đất đã nhận chuyển nhượng.

ĐIỀU 2: GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

2.1. Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất nói trên hai bên thoả thuận là ……………. đồng(………………….. đồng) trả bằng tiền Nhà nước Việt Nam hiện hành.

2.2. Phương thức thanh toán: Bên B thanh toán cho Bên A bằng tiền mặt.

2.3. Việc trả và nhận số tiền nói trên do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

ĐIỀU 3: VIỆC GIAO VÀ ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

3.1. Bên A có nghĩa vụ giao thửa đất đúng như hiện trạng nói trên cùng toàn bộ bản chính giấy tờ về quyền sử dụng đất cho Bên B.

Việc giao nhận đất và các giấy tờ về quyền sử dụng đất do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

3.2. Bên B có nghĩa vụ thực hiện đăng ký quyền sử dụng đất tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Pháp luật.

ĐIỀU 4: TRÁCH NHIỆM NỘP THUẾ, LỆ PHÍ

4.1. Thuế, lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Hợp đồng này do Bên …… chịu trách nhiệm nộp.

4.2. Sau khi ký bản hợp đồng này, Bên …… có nghĩa vụ liên hệ với Cơ quan thuế để làm thủ tục nộp thuế theo quy định.

ĐIỀU 5: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu Toà án cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy định của Pháp luật.

ĐIỀU 6: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

6.1. Bên A chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

a/ Những thông tin về nhân thân, về thửa đất đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

b/ Thửa đất thuộc trường hợp được chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của Pháp luật;

c/ Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này: học báo cáo thuế

– Quyền sử dụng đất nói trên thuộc quyền sử dụng hợp pháp của Bên A, không có tranh chấp khiếu kiện;

– Quyền sử dụng đất không bị ràng buộc dưới bất cứ hình thức nào bởi các việc: Thế chấp, chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho, cho thuê, cho mượn hoặc kê khai làm vốn của doanh nghiệp, không bị kê biên để đảm bảo thi hành án;

– Không bị ràng buộc bởi bất cứ một quyết định nào của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hạn chế quyền của chủ sử dụng đất;

– Bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà Bên A xuất trình trước công chứng viên tại thời điểm ký hợp đồng này là bản thật và duy nhất.

d/ Việc giao kết Hợp đồng này là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

e/ Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong hợp đồng này;

f/ Không có khiếu nại gì đối với Công chứng viên ký bản Hợp đồng này.

6.2. Bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

a/ Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

b/ Bên B đã tự xem xét kỹ, biết rõ về thửa đất đã nêu trong Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sử dụng đất;

c/ Việc giao kết Hợp đồng này là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

d/ Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong hợp đồng này;

e/ Không có khiếu nại gì đối với Công chứng viên ký bản Hợp đồng này.

6.3. Bên A và Bên B cùng cam đoan:

Đặc điểm về quyền sử dụng đất chuyển nhượng nêu tại Hợp đồng này là đúng với hiện trạng thực tế, nếu có sự khác biệt với thực tế thì Bên A và Bên B phải hoàn toàn chịu rủi ro và chịu trách nhiệm trước pháp luật, không khiếu nại hay yêu cầu bồi thường gì đối với công chứng viên đã ký bản Hợp đồng này.

ĐIỀU 7: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

7.1. Bản Hợp đồng này có hiệu lực ngay sau khi hai bên ký kết và được công chứng. Mọi sửa đổi, bổ sung hoặc huỷ bỏ Hợp đồng này chỉ có giá trị khi được hai bên lập thành văn bản có chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền và chỉ được thực hiện khi Bên nhận chuyển nhượng chưa đăng ký sang tên quyền sử dụng đất theo Hợp đồng này.

7.2. Hai bên công nhận đã hiểu rõ những qui định của pháp luật về chuyển nhượng quyền sử dụng đất; hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này;

7.3. Hai Bên tự đọc lại/nghe Công chứng viên đọc lại nguyên văn bản Hợp đồng này, cùng chấp thuận toàn bộ các điều khoản của Hợp đồng và không có điều gì vướng mắc. Hai Bên cùng ký tên dưới đây để làm bằng chứng.

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG

(Bên A) (Bên B)

Trên đây là mẫu giấy viết tay sang nhượng đất mới nhất hiện nay mà bạn đọc có thể tham khảo và sử dụng.

Link download mẫu hợp đồng mua bán đất có TẠI ĐÂY

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

>> >Tham khảo thêm: Khóa học kế toán thực hành cho người mới bắt đầu

Ngoài lĩnh vực kế toán, Trung tâm Lê Ánh có đào tạo các khóa học xuất nhập khẩu, để biết thêm thông tin về khóa học này, bạn vui lòng tham khảo tại website: xuatnhapkhauleanh.edu.vn Từ khóa liên quan: hợp đồng chuyển nhượng đất, giấy mua bán đất, mẫu giấy bán đất viết tay, giấy sang nhượng đất, mẫu đơn chuyển nhượng đất

Top 14 cách làm giấy chuyển nhượng quyền sử dụng đất tổng hợp bởi Luce

Hướng dẫn thủ tục sang tên sổ đỏ khi mua bán đất (chuyển nhượng quyền sử dụng đất)

 • Tác giả: luattritam.com.vn
 • Ngày đăng: 06/04/2022
 • Đánh giá: 4.66 (469 vote)
 • Tóm tắt: – Bên nào làm hồ sơ sang tên sổ đỏ. Bước 2: Nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhận phiếu hẹn tại Văn phòng đăng ký quyền sử …

Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất mới nhất 2022

 • Tác giả: luathoangphi.vn
 • Ngày đăng: 08/25/2022
 • Đánh giá: 4.54 (334 vote)
 • Tóm tắt: Bước 1: Ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất · Bước 2: Tiến hành kê khai tài chính tại Văn phòng đăng ký đất đai · Bước 3: Tiến hành kê …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trường hợp thực hiện quyền của người sử dụng đất đối với một phần thửa đất thì người sử dụng đất đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện đo đạc tách thửa đối với phần diện tích cần thực hiện quyền của người sử dụng đất trước khi nộp hồ sơ thực …

Chuyển nhượng đất đai cần giấy tờ gì?

Chuyển nhượng đất đai cần giấy tờ gì?
 • Tác giả: bandatnendongnai.vn
 • Ngày đăng: 12/07/2021
 • Đánh giá: 4.38 (569 vote)
 • Tóm tắt: Khi đi thì mình sẽ mang theo: giấy chứng nhận quyền sử dụng đất , sổ hộ khẩu của hai bên, đối với trường hợp người mua đã kết hôn thì có giấy …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: (d) Trong thời hạn sử dụng đất.Ngoài các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, người sử dụng đất khi thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; quyền thế chấp quyền sử dụng đất, góp …

Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình

Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình
 • Tác giả: luatlongphan.vn
 • Ngày đăng: 12/24/2021
 • Đánh giá: 4.03 (239 vote)
 • Tóm tắt: Phiếu yêu cầu công chứng · Hợp đồng chuyển nhượng (dự thảo, nếu có) · Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân, sổ hộ khẩu của các bên · Bản gốc giấy …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình có là thủ tục có những đặc thù nhất định trong việc chuyển nhượng mà hộ gia đình cần biết để có thể thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất được thuận lợi hơn. Luật Long Phan sẽ cung …

Hướng dẫn thủ tục mua bán nhà đất, chuyển nhượng nhà đất

 • Tác giả: blog.homenext.vn
 • Ngày đăng: 05/03/2022
 • Đánh giá: 3.93 (502 vote)
 • Tóm tắt: 1. Sổ đỏ và Sổ hồng là gì? Sổ đỏ và Sổ hồng thực tế là từ mà người dân thường dùng để gọi “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất …

Cấp giấy chứng nhận chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử

 • Tác giả: dichvucong.nghean.gov.vn
 • Ngày đăng: 04/29/2022
 • Đánh giá: 3.78 (494 vote)
 • Tóm tắt: Trình tự thực hiện:
  Cách thức thực hiện:
  Đối tượng thực hiện:
  Tên thủ tục:

Sang tên Sổ đỏ 2022: Điều kiện, hồ sơ, thủ tục thực hiện

 • Tác giả: luatvietnam.vn
 • Ngày đăng: 12/17/2021
 • Đánh giá: 3.44 (584 vote)
 • Tóm tắt: Sang tên Sổ đỏ là cách gọi của người dân để chỉ thủ tục đăng ký biến động khi chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất (chỉ có …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Hộ gia đình, cá nhân không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp trong khu vực rừng phòng hộ, trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng, nếu không sinh sống trong khu …

Mẫu giấy thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất 2022 mới nhất

Mẫu giấy thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất 2022 mới nhất
 • Tác giả: hoatieu.vn
 • Ngày đăng: 10/26/2022
 • Đánh giá: 3.34 (391 vote)
 • Tóm tắt: Mẫu giấy thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất là mẫu giấy được lập ra để thỏa thuận về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Mẫu giấy thỏa thuận nêu rõ …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ngoài thông tin cá nhân của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng thì bên làm chứng cũng cần ghi rõ họ tên, năm sinh, số chứng minh nhân dân và địa chỉ. Tiếp đó là các thông tin về mảnh đất được chuyển nhượng, giá chuyển nhượng, thời hạn đặt …

Thủ tục chuyển nhượng đất và cấp lại giấy chứng nhận khi bị mất

Thủ tục chuyển nhượng đất và cấp lại giấy chứng nhận khi bị mất
 • Tác giả: luatminhgia.com.vn
 • Ngày đăng: 08/06/2022
 • Đánh giá: 3.07 (240 vote)
 • Tóm tắt: Thấy thời gian lâu quá mà chưa làm được sổ đỏ em có gặp anh ta và xin lại sổ đỏ đã giao nhưng anh ấy … Trình tự, thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải đăng tin mất Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trên phương tiện …

Chi tiết thủ tục hành chính – UBND Tỉnh Hà Nam

 • Tác giả: motcua.hanam.gov.vn
 • Ngày đăng: 08/22/2022
 • Đánh giá: 2.89 (98 vote)
 • Tóm tắt: Chi tiết thủ tục. Mức độ 3 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng …

Một số điều cần biết khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Một số điều cần biết khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất
 • Tác giả: fblaw.vn
 • Ngày đăng: 07/08/2022
 • Đánh giá: 2.76 (95 vote)
 • Tóm tắt: a) Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này; b) Đất không có tranh …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: “1.Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây: a) Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy …

Thủ tục Chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho con [2023]

Thủ tục Chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho con [2023]
 • Tác giả: accgroup.vn
 • Ngày đăng: 11/16/2022
 • Đánh giá: 2.63 (50 vote)
 • Tóm tắt: ✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh:
  ✅ Dịch vụ làm hộ chiếu:
  ✅ Dịch vụ thành lập công ty:
  ✅Dịch vụ kế toán:
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Hợp đồng, văn bản về việc chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản …

Hướng dẫn thực hiện chuyển quyền sử dụng đất

 • Tác giả: baochinhphu.vn
 • Ngày đăng: 09/09/2022
 • Đánh giá: 2.61 (109 vote)
 • Tóm tắt: Khoản 10 Điều 3 Luật Đất đai năm 2013 quy định: “10. Chuyển quyền sử dụng đất là việc chuyển giao quyền sử dụng đất từ người này sang người khác …

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

 • Tác giả: thuvienphapluat.vn
 • Ngày đăng: 08/31/2022
 • Đánh giá: 2.58 (148 vote)
 • Tóm tắt: – Bên chuyển nhượng phải chuyển giao đủ diện tích, đúng hiện trạng và các giấy tờ liên quan đến thửa đất chuyển nhượng và các tài sản kèm theo cho bên nhận …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Giá chuyển nhượng tài sản : (nhà ở, công trình, vật kiến trúc, cây lâu năm và tài sản khác có trên đất) (bằng số) …

Nguồn: https://luce.vn
Danh mục: Xã Hội

Recommended For You